Novi program saradnje sa MMF-om

Međunarodni monetarni  fond je odobrio Srbiji novi program saradnje za period od 30 meseci.

Program je savetodavnog karaktera i ne predviđa korišćenje finansijskih sredstava.

Narodna banka Srbije saopštava da je novi program saradnje, uz podršku Instrumenta za koordinaciju politike (Policy Coordination Instrument – PCI), predstavlja kontinuitet u odnosu na stendbaj aranžman, koji je Srbija uspešno završila u februaru ove godine.

Cilj programa je održavanje makroekonomske i finansijske stabilnosti i nastavak strukturnih i institucionalnih reformi za podsticanje bržeg i sveobuhvatnog rasta, stvaranja novih radnih mesta i poboljšanja životnog standarda.

Aranžman je odobren za period od 30 meseci, a napredak dogovorenog ekonomskog programa pratiće se putem pet polugodišnjih razmatranja rezultata na kojima će se davati ocena njegovog sprovođenja.

Instrument za koordinaciju politike predstavlja novi mehanizam podrške Međunarodnog monetarnog fonda zemljama članicama, savetodavnog je karaktera i ne predviđa korišćenje finansijskih sredstava.

Namenjen je zemljama posvećenim reformama, a dogovara se u cilju dobijanja podrške odgovarajućem ekonomskom programu, kada zemlja nema tekućih ni potencijalnih platnobilansnih problema (vraćanja dugova svetu).

Na sednici Odbora izvršnih direktora Međunarodnog monetarnog fonda ocenjeno je da je Srbija uspešno rešila makroekonomske neravnoteže i povratila poverenje, prenela je NBS.

Sprovođenjem ekonomskog programa koji je bio podržan trogodišnjim stendbaj aranžmanom, postignuta je fiskalna održivost, uspostavljena silazna putanja javnog duga i njegovo ubrzano smanjenje, i ojačana eksterna pozicija zemlje.

Monetarna politika uspela je da zadrži inflaciju pod čvrstom kontrolom, istovremeno podržavajući ekonomski oporavak i održavajući relativnu stabilnost deviznog kursa.

Poverenje koje je proizvela poboljšana makroekonomska situacija ogleda se u rastućim investicijama, kako iz inostranih tako i iz domaćih izvora, i omogućava ekonomski oporavak.

Dogovoreni program, podržan Instrumentom za koordinaciju politika, predviđa da fiskalna politika bude usmerena ka daljem smanjenju javnog duga, povećanju kapitalnih investicija u cilju rešavanja infrastrukturnih potreba Srbije, kao i određenom smanjenju poreskog opterećenja privrede i rada.

Novi aranžman sa MMF-om je veoma važan, jer pokazuje da je Srbija u prethodnom periodu ostvarila dobre ekonomske rezultate i da joj više nije potrebna finansijska pomoć, izjavio je danas ministar finansija Siniša Mali.

Mali je dodao da je važno da održimo makroekonomsku i finansijsku stabilnost, da unapredimo našu privredu, da povećamo konkurentnost i da obezbedimo visoke stope rasta, “jer samo to znači nova radna mesta i bolji životni standard naših građana”.

Glavni ciljevi Programa su, kako ističe, održavanje javnog duga u definisanim okvirima u odnosu na bruto domaći proizvod, održavanje ukupnog deficita u definisanim okvirima u odnosu na BDP, reforma sistema plata u javnom sektoru, nastavljanje reforme Poreske uprave i uspostavljanje mera za smanjenje vremena procesuiranja refundacija PDV-a, usvajanje novog Zakona o naknadama i održavanje inflacije u definisanim okvirima.

“Potpuno smo posvećeni ovim ciljevima i to će nam biti apsolutni prioritet u narednom periodu. Važno je da ojačamo naše institucije i da ih učinimo još efikasnijim, a tu pre svega mislim na modernizaciju Poreske uprave, koja je neophodna”, zaključio je Siniša Mali.

Monetarna politika Narodne banke Srbije ocenjena je kao odgovarajuća u uslovima neizvesnosti na domaćem i inostranom tržištu, a nastaviće se sa daljim jačanjem procesa dinarizacije.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *